Properes activitats

Presentació del programa Arquitectura-Paisatge-Art, inauguració de la barraca de vinya del Meliton i de l'estructura Tabacu-Jazz, erigida com homenatge a les barraques de vinya. Dijous, 4 d'agost de 5 de la tarda a 10 de la nit. Lloc: Begues, masia de Can Rigol. Veure cartell.


Activitats en execució i preparació

En execució

Catalogació i senyalització de barraques, període maig-juliol 2011, mitjançant col·laboració de l'Ajuntament de Begues.


Metodologia de treball


Fases 1 i 2: Formació del catàleg de barraques i altres CPS de Begues: pous, cisternes, forns de calç, camins tradicionals, etc.

L’objectiu de treball és identificar, documentar i catalogar les construccions en pedra seca. Per facilitar l’organització del projecte, les feines a desenvolupar es divideixen en dos mòduls.

1. Localització i elaboració del mapa de les barraques i CPS

Recull el màxim d’informació sobre les CPS que es conserven i les desaparegudes, en qualsevol suport (textual, imatge, oral...). S’estableixen les pautes de recerca: sectors, itineraris, cerques documentals, etc. A partir de l’anàlisi de requeriments es dissenya i programa una base de dades que suporta el catàleg.

 • Estudi de les fonts documentals (arxius, biblioteques, centres de documentació, etc.) i orals (veïns de Begues i persones vinculades al territori) que facin referència a les CPS del terme municipal de Begues, la toponímia associada, etc.
 • Elaboració de les pautes de recerca i establiment dels sectors i itineraris a partir dels mapes de la zona. Es compta amb l’assessorament de tècnics en patrimoni arquitectònic i experts en el territori.
 • Formació del mapa de CPS a partir de les coordenades obtingudes amb GPS i edició de cartografia. Implementació del programa de gestió geogràfica Miramon i utilització de l’aplicació Google Map per a la localització i visualitació de CPS.
 • Anàlisi, disseny i programació d’un full web que conté: la base de dades que suporta el catàleg de CPS, un dossier electrònic divulgatiu del projecte executat i formatiu entorn la pedra seca, informació de les activitats del CEB en aquesta disciplina, bibliografia, vincles amb altres webs sobre pedra seca, etc.
  Funcions que desenvolupa la base de dades de catalogació:
  • Visualització i automatització dels elements de classificació i de les imatges de CPS.
  • Descripció catalogràfica dels documents a nivell d’unitat arquitectònica.
  • Introducció de descriptors onomàstics, geogràfics, tipològics...
  • Gestió de la codificació d’imatges digitalitzades i posterior concatenació amb les corresponents unitats de descripció.
  • Introducció de coordenades de situació i concatenació amb el programari de gestió geogràfica Google Map i amb l’aplicació Miramon.
  • Disseny d’una interfície de cerca prèviament acordada.
  • Edició dels instruments de descripció: catàleg, índexs...
  • Edició dels formularis de consulta.

2. Catalogació de construccions en pedra seca

Comprèn la realització del treball de camp: presa de dades, elaboració de croquis, posicionament mitjançant GPS, fotografies de les CPS i informació de les fitxes catalogràfiques en la base de dades: traspàs de dades (amidaments, posicionament, etc.), gravació de dades extretes de fonts d’arxiu, atribució de topònims i concatenació d’imatges amb cada unitat de catalogació. Finalment inclou l’elaboració i constitució del mapa de localització de CPS.

 • Inspecció ocular de les CPS per determinar el tipus, la forma, l’estat de conservació i la tècnica de construcció.
 • Elaboració del croquis de la planta i l’alçat.
 • Amidaments dels interiors i exteriors: amplada, diagonals, alçada interior de la voltes, gruixos de paret i tot tipus de detalls de qualsevol CPS.
 • Amidaments dels exteriors: alçada de la porta, llinda, parets de tancament, bancs, marges adossats i alçada de la cúpula externa fins al cimadal, fondària, capacitats, etc.
 • Localització i identificació de la posició exacta: longitud i latitud mitjançant tecnologia de Sistema Global de Posició (GPS, en terminologia anglosaxona).
 • Fotografies de cada CPS i concatenació en la base de dades del web constituït.
 • Recerca d’informació sobre les CPS: propietat, denominació de CPS, denominació toponímica de l’indret, etc.
 • Informació de la base de dades amb les dades identificatives de cada CPS: textual i imatges.

Fase 3. Edició i difusió del catàleg

Té per objectiu generar una bona edició, crear productes divulgatius i organitzar una agenda de presentació del producte.

google maps
Fundació Territori i Paisatge